Vergoeding OVP

OVP staat voor onverzekerd product.

Behandelingen die niet vallen onder de door de basisverzekering vergoede zorg (bijvoorbeeld behandelingen voor relatietherapie zonder aanvullende diagnose bij een van de partners, aanpassingsstoornissen of enkelvoudige fobie) worden met u persoonlijk verrekend. Ook kunt u ervoor kiezen om de behandelingen niet te laten vergoeden vanuit de zorgverzekering bijvoorbeeld omdat u niet wil dat gegevens over uw behandeling bekend worden bij de zorgverzekeraar. Deze behandelingen worden met uzelf verrekend. Uw behandelaar brengt dan een zogeheten OVP consult bij u in rekening. De rekening wordt naar u thuis gestuurd.

Bij een aantal verzekeraars kunt u vanuit het aanvullende pakket deze rekening alsnog declareren. Lees daarvoor uw verzekeringsvoorwaarden.  De kosten van een OVP bedragen €85,-

Verhinderd? Bel tijdig af!  

Bent u plotseling verhinderd belt u dan tijdig af. 

Afmelden dient u 48 uur vóór het consult te doen door te bellen met Psychologenpraktijk Steyl op telefoonnummer 077-3740202

U kunt, als geen van de hulpverleners in de gelegenheid is om op te nemen, uw bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Belt u niet, of te laat, dan moet u  het gehele consult betalen en wordt dit niet door de zorgverzekeraar vergoedt. 

Uitzonderingsgevallen dienen te worden overlegd met uw behandelaar. Kosten voor een niet tijdig afgemeld gesprek zijn volledig voor eigen rekening en bedragen €85,-.

                                                                    Algemene Betalingsvoorwaarden*

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.