Vergoeding GBGGZ

Behandeling in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg, GBGGZ, wordt vanuit de basisverzekering vergoedt vermits het gaat om behandelingen in het kader van een diagnose. Relatietherapie en werkgerelateerde problematiek worden niet vergoedt wanneer er geen sprake is van een DSM IV diagnose.

In overleg met de behandelaar krijgt u een kort, middellang of intensief traject aangeboden. U behandelaar vertelt u daarover meer tijdens de behandeling. In alle gevallen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Per verzekeraar zijn contracten afgesloten en zal door de zorgverzekeraar een percentage vergoedt worden van het NZA tarief. Buiten dit met de verzekeraar afgesloten percentage worden geen kosten in rekening gebracht.

Met de volgende verzekeraars is er een contract afgesloten:

  • CZ (o.a. OHRA, Nationale Nederlanden, Justcz, CZdirect)
  • VGZ (o.a. IZZ, Unive, Zekur, Bewuzt, UMC)
  • Menzis (o.a. Anderzorg, Hema)
  • Achmea (o.a. FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis, Prolife)
  • DSW (o.a. Stad Holland, inTwente)
  • VRZ (o.a. Salland, ENO, Zorgdirect en Hollandzorg)
  • ASR (o.a. Ditzo, Amersfoortse)
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ (o.a. PNOzorg, VvAA)
  • Caresq (o.a. Promovendum, Iptiq, Eucare, National Academic, Besured en Aevitae)

Wanneer uw zorgverzekeraar er niet tussen staat neem dan contact met ons op.

Verplicht eigen risico

Voor iedereen geldt ook een verplicht eigen risico in de zorgverzekering. Dit betekent dat u elk jaar een door de overheid te bepalen maximaal bedrag per persoon zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit (voor 2020 is dat € 385,- per persoon). U dient u er rekening mee te houden dat uw eigen risico € 385 eerst wordt aangesproken. Het eigen risico wordt altijd door uw zorgverzekeraar met u verrekend. Buiten het verplichte eigen risico betaalt u geen verdere kosten.

Verhinderd? Bel tijdig af! De zorgverzekeraars vergoeden alleen als er een behandeling heeft plaats gevonden. Bent u plotseling verhinderd belt u dan tijdig af. Afmelden dient u 48 uur vóór het consult te doen door te bellen met Psychologenpraktijk Steyl op telefoonnummer 077-3740202. U kunt, als geen van de hulpverleners in de gelegenheid is om op te nemen, uw bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Belt u niet, of te laat, dan moet u  het gehele consult betalen en wordt dit niet door de zorgverzekeraar vergoedt. Uitzonderingsgevallen dienen te worden overlegd met uw behandelaar. Kosten voor een niet tijdig afgemeld gesprek zijn volledig voor eigen rekening en bedragen €85,-.

                                                                    Algemene Betalingsvoorwaarden*

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

TARIEFBESCHIKKING NZA Generalistische basis-ggz:

De vier zorgvraagzwaarteproducten met maximaal de bijhorende bedragen (in euro’s):

Code                           Prestatie                                             Maximumtarief

180001                        Kort                                                     € 503,47

180002                        Middel                                                € 853,38

180003                        Intensief                                             € 1.383,65

180004                        Chronisch                                           € 1.330,98

 

180005                        Onvolledig behandeltraject                € 219,78

198300                        ovp niet-basispakketzorg Consult      €  110,27

119052                        Schriftelijke informatieverstrekking    €  86,57