Vergoeding GBGGZ

Psychologische behandeling wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering indien u verwezen wordt door bijvoorbeeld uw huisarts of arbo-arts. De arts maakt een inschatting van de ernst van uw klachten en verwijst u op grond daarvan. In onze praktijk leveren wij gecontracteerde zorg. Dit betekent dat er een overeenkomst is met uw zorgverzekeraar, waardoor de kosten van de behandeling volledig vergoed worden, met uitzondering van het wettelijk verplichte eigen risico.

De kosten van de behandeling worden door uw behandelaar rechtstreeks digitaal aan uw zorgverzekeraar gefactureerd. Dit gebeurt maandelijks. U krijgt zelf geen nota voor de behandeling.

Verplicht eigen risico

De kosten van uw behandeling vallen onder het eigen risico.Het eigen risico wordt altijd door uw zorgverzekeraar met u verrekend. Buiten het verplichte eigen risico betaalt u geen verdere kosten.Dit betekent dat u elk jaar een door de overheid te bepalen maximaal bedrag per persoon zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit (voor 2022 is dat € 385,- per persoon). U dient u er rekening mee te houden dat uw eigen risico € 385 eerst wordt aangesproken.

Per verzekeraar zijn contracten afgesloten en zal door de zorgverzekeraar een percentage vergoedt worden van het NZA tarief. Buiten dit met de verzekeraar afgesloten percentage worden geen kosten in rekening gebracht.

Met de volgende verzekeraars is er een contract afgesloten:

  • CZ (o.a. OHRA, Nationale Nederlanden, Justcz, CZdirect)
  • VGZ (o.a. IZZ, Unive, Zekur, Bewuzt, UMC)
  • Menzis (o.a. Anderzorg, Hema)
  • Achmea (o.a. FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis, Prolife)
  • DSW (o.a. Stad Holland, inTwente)
  • VRZ (o.a. Salland, ENO, Zorgdirect en Hollandzorg)
  • ASR (o.a. Ditzo, Amersfoortse)
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ (o.a. PNOzorg, VvAA)
  • Caresq (o.a. Promovendum, Iptiq, Eucare, National Academic, Besured en Aevitae)

Wanneer uw zorgverzekeraar er niet tussen staat neem dan contact met ons op.

Voor een overzicht van de in 2022 geldende tarieven kunt u op de volgende link klikken:Tarieven-zorgprestatiemodel-setting-1-per-1-januari-2022.pdf (lvvp.info)

Zelfbetaler

Soms kiezen mensen er voor de kosten van de behandeling zelf te betalen en niet via de ziektekostenverzekering te laten lopen. Dit kan bijvoorbeeld om privacy redenen zijn of omdat iemand een zeer hoog eigen risico heeft. Ook vallen niet alle klachten en problemen onder de verzekerde zorg.

Een zogeheten onverzekerde behandeling = OVP-consult wordt bij u zelf gedeclareerd. De kosten hiervan bedragen €95,- per 60 minuten

Verhinderd? Bel tijdig af!

De zorgverzekeraars vergoeden alleen als er een behandeling heeft plaats gevonden. Bent u plotseling verhinderd belt u dan tijdig af. Afmelden dient u 48 uur vóór het consult te doen door te bellen met Psychologenpraktijk Steyl op telefoonnummer 077-3740202. U kunt, als geen van de hulpverleners in de gelegenheid is om op te nemen, uw bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Belt u niet, of te laat, dan moet u  het gehele consult betalen en wordt dit niet door de zorgverzekeraar vergoedt. Uitzonderingsgevallen dienen te worden overlegd met uw behandelaar. Kosten voor een niet tijdig afgemeld gesprek zijn volledig voor eigen rekening en bedragen €95,-.

 

                                                                    Algemene Betalingsvoorwaarden*

 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

TARIEFBESCHIKKING NZA