Privacy

Uw privacy staat bij Psychologenpraktijk Steyl hoog in het vaandel. Voor overleg met uw huisarts vragen wij u altijd eerst om toestemming. Ook geven wij uw gegevens niet aan andere partijen (bijvoorbeeld onderzoeksinstanties) zonder uw goedkeuring. Daarnaast kunt u, indien gewenst, gebruik maken van de privacyverklaring. Door de privacyverklaring in te vullen geeft u aan dat u wenst dat er geen gegevens over uw behandeling of diagnose mogen worden doorgegeven aan de zorgverzekeraar.

Inzage in uw dossier

Tijdens uw behandeling houden we een dossier bij met al uw behandelgegevens. Mochten de gegevens onjuist zijn, dan hebt u het recht om deze te verbeteren. Willen anderen uw dossier bekijken, dan hebben zij uw toestemming nodig. Die kunt u later weer blokkeren. 

Toestemming van uw partner

Is bij uw behandeling ook uw partner betrokken, dan mag u de gegevens van uw partner niet inzien zonder zijn of haar toestemming.
Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, wel bekijken. Is uw kind tussen twaalf en zestien jaar, dan hebt u beiden recht op inzage, tenzij het kind hier bezwaar tegen maakt. Vanaf zestien jaar heeft uw kind zelfstandig recht op inzage.

Uw rechten als cliënt worden beschermd door de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als hulpverlener zijn wij gebonden ons aan deze wetten te houden.

 

PRIVACYSTATEMENT Psychologenpraktijk Steyl

Psychologenpraktijk Steyl, gevestigd te Steyl-Tegelen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 14118364, Vestigingsnr. 000005636981,Triangelstraat 1 E, 5935AG Steyl, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Steyl met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Steyl persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 • bezoekers aan Psychologenpraktijk Steyl;
 • bezoekers van www.psychologenpraktijksteyl.nl
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met Psychologenpraktijk Steyl contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Steyl persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

  Psychologenpraktijk Steyl verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologenpraktijk Steyl zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • Camerabeelden gemaakt tijdens sessies worden uitsluitend gemaakt na schriftelijke toestemming van de patiënt en worden niet opgeslagen OF in beginsel na beëindiging van de behandelovereenkomst vernietigd;

   

 1. Doeleinden verwerking
 2. Psychologenpraktijk Steyl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychologenpraktijksteyl.nl
 • het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
   
 1. Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Steyl verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1.  
 2. Persoonsgegevens delen met derden

  Psychologenpraktijk Steyl deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Steyl deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

   

 3. Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Steyl geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Steyl ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Steyl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Steyl hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Steyl kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Steyl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Steyl te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Steyl door een e-mailbericht te sturen naar psychologenpraktijksteyl@kpnplanet.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Steyl persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Steyl door een e-mailbericht te sturen naar psychologenpraktijksteyl@kpnplanet.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).