Kwaliteit

Kwaliteit van uw behandeling is vanzelfsprekend belangrijk. Ik doe op verscheidene manieren mijn uiterste best deze kwaliteit op hoog niveau te houden.

Ik ben BIG Geregistreerde GZ Psycholoog.

Allereerst houd ik me aan het kwaliteitsregister van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Daarnaast doorloop ik iedere 5 jaar een traject (visitatie) om de geboden kwaliteit op orde te brengen en houden.

Tijdens de behandelingsserie maak ik gebruik van diverse vragenlijsten in het kader van Routine Outcome measurement (ROM). Doelen van het doen van dit ROMMEN zijn :

  • Evaluatie van individuele behandelingen: behandelaars krijgen gegevens over de toestand en evolutie van individuele cliënten, eventueel gekoppeld aan normgegevens. Op basis hiervan kunnen zij de behandeling staken, succesvol afsluiten of de lopende behandeling bijstellen.
  • Evaluatie van behandelprogramma’s of behandelteams: de gegevens van verschillende cliënten worden samen genomen en globaal teruggekoppeld. Op basis van deze spiegelinformatie kunnen verbeterplannen opgesteld worden, niet voor individuele cliënten of lopende behandelingen, maar voor globale behandelprogramma’s of behandelteams (intern benchmarken).
  • Prestatie-indicatoren: gegroepeerde gegevens kunnen gebruikt worden binnen het kwaliteitsmanagement van gezondheidsorganisaties om verantwoording af te leggen naar andere betrokken partijen zoals directie, zorgverzekeraars of de overheid (extern benchmarken).
  • Onderzoek: als grote hoeveelheden gegevens verzameld zijn, kunnen deze gebruikt worden om de achtergrond van problemen en de uitkomsten van behandelingen te onderzoeken. Dit type (observationeel) onderzoek vormt een welkome aanvulling op gerandomiseerde klinische studies naar behandeleffect, omdat de externe validiteit van de resultaten beter geborgd is

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Steyl

Naam regiebehandelaar: W.C. Oldenboom

E-mailadres: psychologenpraktijksteyl@kpnplanet.nl

KvK nummer: 14118364

Website: www.psychologenpraktijksteyl.nl

BIG-registraties: GZ 89064655425

Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog/ Clientgerichte therapeut

Basisopleiding: Psycholoog

AGB-code praktijk: 94055063

AGB-code persoonlijk: 94004904

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): Volwassenen en Ouderen met een toestand van psychisch onwelbevinden wat zich kan uiten in onder andere Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Posttraumatische Stressstoornissen,Somatoforme en Psychosomatische problemen, Identiteitsproblemen, Intimiteits- en hechtingsproblemen, Relatieproblemen, Arbeidsgerelateerde problemen en Overige problematiek

4. Samenstelling van de praktijk

- W.C. Oldenboom GZ 89064655425

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

Zorggroep(en)

Anders: Zorggroep SPiN (Samenwerkende Psychologen in Noord Limburg) Intervisiegroep LVVP en

Intervisiegroep EFT

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

Marijke Smulders PT 59038311916 / KP 39038311925

Dr. Lemmens HA 19022452601

Dr. Thomas HA 69046586201

Dr. Marell HA 39048991901

D. Arts POH-GGZ

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

- Medicatieoverleg, - vragen over verwijzingen en vragen over vervolgverwijzingen, - op- en

afschaling van de psychologische zorg, - psychosomatiek en somatiek, - consultatievraagstukken en -

aanvullend medische onderzoeken - co-behandeling - Consultatie en overleg POH GGZ:

tweewekelijks op donderdag - MDO (Huisarts, Psychiater, POH-GGZ) iedere 2 a 3 maanden

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de huisartsenpost, alwaar een

gespecialiseerd GGZ verpleegkundige aanwezig is en die desgewenst overige voor- en achterwacht in

kan schakelen. Bij crisogene cassussen wordt de samenwerking gezocht met het IHT, VvGI en de

achterwacht van Cohesie via de huisartsenpost. In overleg bij matige crisisgevoeligheid krijgen

cliënten in lopende behandelingen een spoedtelefoonnummer van de regiebehandelaar.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Deze zijn momenteel in ontwikkeling ism SPiN

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?

Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: CZ, VGZ, DSW, de Frieslandse, Achmea

,Zilveren Kruis, Multizorg, ONVZ, ASR,

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: website

http://www.psychologenpraktijksteyl.nl/vergoeding/gbggz

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer tarief voor no-show.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow

tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: http://www.psychologenpraktijksteyl.nl/praktijk/psychologen

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam

en contactgegevens klachtenfunctionaris):

1) Bij de Regiebehandelaar , W.C. Oldenboom.

Link naar website: http://www.psychologenpraktijksteyl.nl/klachten

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen

en psychotherapeuten (LVVP)

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: http://www.psychologenpraktijksteyl.nl/klachten

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaren: Peter Delsing, Carla Luttels, Susan Huys en Marlies Vercoulen

Zie website: Waarneming

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten: Ja

 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.psychologenpraktijksteyl.nl/aanbod/gbggz

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Zowel de telefonische aanmelding als de Intake en de behandeling wordt gedaan door de

regiebehandelaar. Buiten deze tijden kunnen cliënten inspreken op het antwoordapparaat en

worden op een later tijdstip teruggebeld. Van maandag tot en met donderdag tussen 12.00 uur en

12.30 uur is de praktijk telefonisch bereikbaar voor aanmeldingen Daarnaast kunnen cliënten zich

aanmelden via de website: http://www.psychologenpraktijksteyl.nl/aanmelden

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander

werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Drs. W.C. Oldenboom

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door de desbetreffende behandelaar WC Oldenboom. Indien nodig wordt middels intercollegiaal overleg de diagnostiek getoetst (LVVPkwaliteitseis toetsing indicatiestelling

Dit overleg vindt plaats

a) Tijdens intervisie SPiN: Peter Delsing, Carla Luttels, Susan Huys en Marlies Vercoulen

b) Tijdens intervisie Eerstelijnspsychologen met collegae Carla Oude Lenferink,  Els van Heek en Monic Seuntjens 

c) Tijdens Intervisie EFT  Theo Maagdenberg, Joke Janmaat en Mariette Gerards

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: W.C. Oldenboom AGB: 94004904

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: W.C. Oldenboom

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als

brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met

toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als

volgt:

Cliënten worden geïnformeerd over de mogelijkheid om hun bevindingen te delen. Ik vraag tijdens de behandelingen aan het begin van de sessie na hoe de cliënt de voorgaande sessie heeft ervaren en aan het einde van iedere sessie wordt stilgestaan bij het verloop van de huidige sessie. Daarnaast maak ik desgewenst gebruik van sessie-evaluatieformulieren. Dit formulier krijgt de cliënt iedere sessie mee. Aan het begin van de sessie wordt het formulier met de cliënt besproken.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Tijdens de intake gebruik gemaakt van een biografische vragenlijst en desgewenst overige vragenlijsten. Tevens wordt altijd een OQ45 en ORS meegegeven. Het behandelplan wordt in overleg met de cliënt opgemaakt en afgestemd op diens situatie, daarbij tevens rekening houdend met de informatie afkomstig uit de vragenlijsten. ROM metingen bij intake, tussentijds (na 12 weken) en bij afsluiting middels OQ45, ORS en indien wenselijk sessie beoordelingslijsten.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor 12 weken, bij voor en nameting.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Middels persoonlijke bespreking. Tijdens iedere behandeling worden eventuele relatierupturen bespreekbaar gemaakt. Aan het einde van een traject worden aeen aantal vaste vragen gesteld over het verloop van de behandeling, de bejegening, de bereikbaarheid, de ruimtes. Tevens wordt gevraagd naar of alle onderwerpen voldoende aan bod zijn gekomen en er zaken zijn die mogelijk nog besproken dienen te worden. Dit gebeurt na afloop van het traject. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een sessie beoordelingslijst en cliënt tevredenheidvragenlijst

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en

de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt

hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: W.C. Oldenboom

Plaats: Steyl Tegelen

Datum: 10-01-2020

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld:

Ja